Jakie formy podręczników dobrze spełniają swoją funkcję?

Zadania związane z edukacją są zazwyczaj wykorzystywane głównie do opanowania informacji. Dlatego też podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) są zwykle nieocenione w zwiększaniu korzyści z nauki. Jeśli jednakże są one jedynym zbiorem zadań, należy je ocenić źle. Takie podręczniki zwykle nie przyczyniają się do organizowania nauczania i pomagają umocnić specyficzne przekonanie uczniów, a także nauczycieli, że proces kształcenia może być biernym przyswajaniem informacji. Niemniej jednak, na rynku wydawniczym istnieją podręczniki, które z łatwością mogą zainteresować uczniów nauką i pomóc nauczycielom.

Jak zdecydować się na określone podręczniki?

Studiując funkcję, jaką pełnią podręczniki w metodzie edukacyjnej, należy wziąć pod uwagę rodzaj i charakter tekstu oraz ilustracje. O ile treść pozostałych kilku elementów jest zazwyczaj znana, to czy jesteśmy w stanie sklasyfikować wartość danego podręcznika. Jeśli chodzi o wiadomości zawarte w tekście, a także ilustracje, to podręczniki różnią się od siebie pod tym względem. Podręczniki można sklasyfikować zgodnie z innymi wymaganiami, które uczniowie wykonują w trakcie rozwiązywania zadania. Istnieją zazwyczaj trzy podejścia do angażowania uczniów w informacje, czyli:

  • wymaganie od uczniów zapamiętywania i przywoływania szczegółów z pamięci;
  • wymaganie od uczniów wykonania pewnych doświadczeń;
  • wymaganie właściwego własnego sposobu myślenia ucznia.

Jak podręczniki muszą przedstawiać tę sytuację?


Kryteria podziału zadań w podręczniku są zwykle względne, gdyż zależą od kontekstu, w jakim się pojawiają. Analiza materiału pozwala wyodrębnić wiele czynności, które uczniowie często wykonują przy rozwiązywaniu zadań postawionych im w danym podręczniku. Jest to jeden ze sposobów konstruowania nowych podręczników. Do tego typu czynności należą: odtwarzanie informacji z pamięci albo ustalonych źródeł, klasyfikowanie informacji według określonych zasad, kojarzenie rzeczy i zjawisk z wykorzystaniem ich informacji słownych lub reprezentacji graficznych, wyodrębnianie elementów z określonej całości (tekstu, obrazów, figur), szukanie podobieństw i różnic między wybranymi rzeczami, procesów, a także zjawisk, wyodrębnianie rzeczy albo zjawisk na podstawie ich częstych cech lub umieszczanie zadań w odniesieniu do odpowiedniej strony, opieranie się na informacjach w celu uzasadnienia danej opinii. Dodatkowo ważne jest, aby oferować o bronić swoich opinii wokół wartości swojego działania, funkcji, zjawiska itd.

 

Jak podręcznik może realizować zadania dydaktyczne?

Zadania pedagogiczne można definiować na wiele sposobów. Zadania to kilka świadomie motywowanych działań, których realizacja prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Można zaryzykować twierdzenie, że w przypadku realizacji programu szkolnego może być konstrukcją słowną, która komunikuje inspirację do wielu działań, jakie należy podjąć, aby zrealizować hipotetyczny cel. Musi to spowodować konkretne, weryfikowalne efekty końcowe. Takie cele są realizowane z podręczników wraz z nowym czasem. Wszelkie podręczniki realizują te zadania.

W jaki sposób podręczniki kształcą?

Zazwyczaj cele dydaktyczne realizowane są przez wiele pytań i zadań zawartych w podręczniku. Zadania dydaktyczne stanowią istotną część składową szkoły. Służą one ważnemu celowi. Wszystkie podręczniki aktywizują uczniów do wykonywania różnorodnych czynności umysłowych i rozwiązywania złożonych problemów. Zadania w podręcznikach pomagają organizować proces kształcenia, nie tylko w zakresie tempa nauki, ale również wprowadzania świeżych treści. Mogą być przydatne zarówno dla uczniów, którzy chcą się uczyć samodzielnie, jak i dla nauczycieli, którzy przygotowują się do lekcji. Jednakże ich zdolność do pełnienia tego rodzaju funkcji zależy od ich właściwości i szczególnej relacji z innymi materiałami. Te cele są właściwie spełniane przez nowe podręczniki.

Jak należy patrzeć na nowoczesne podręczniki?

Ocenę wartości pedagogicznej podręcznika należy rozpocząć od badania typologicznego, a poszczególne kryteria delimitacji mogą dotyczyć zarówno informacji, jak i poprawności wykonania. Innym kryterium klasyfikacji podręczników może być rola, jaką odgrywają one w procesie:

  • nabywania wiedzy,
  • kształtowania umiejętności,
  • kształtowania postaw przez uczniów.

Czego można się dowiedzieć z podręczników?

Podręczniki wprowadzają świeże treści: ich środki przekazują uczniom szczegółowe informacje o tym, co ma miejsce w rzeczywistości, o której się uczą. Dostarczają nowych informacji o zjawiskach, technikach. Umożliwiają poznanie nowych strategii funkcjonowania. Kształcą zachowania w określonych scenariuszach. Celem jest zawsze sprawdzenie konkretnej pamięci albo zrozumienia treści tekstu lub innej substancji, połączenie tego, co zostało nauczone w całość. Obecność w materiałach dydaktycznych prac, które wnoszą nowe treści, odgrywa rolę w aktywizacji metody edukacyjnej. Dają one uczniom możliwość zrozumienia nowych szczegółów lub umiejętności w zależności od ich wykonania.

 

Jaką rolę pełni podręcznik w procesie kształcenia?

Od momentu pojawienia się podręczników, stały się one istotną częścią edukacji. Mimo zmian zachodzących w teorii kształcenia i w sztuce edytorskiej, nadal TaniaKsiazka – podręczniki są powszechnie obecne na wszystkich uczelniach oraz w szkołach. W głównej mierze pozostają one istotną formą przekazywania sensownych informacji. Są wręcz niezastąpione, gdyż w przeciwieństwie do zdjęć, przedstawia obiekty, zjawiska i procesy w sposób prostszy i dokładniejszy.

Funkcje pełnione przez podręcznik

Oprócz funkcji informacyjnej, podręcznik służy do organizowania zadań uczniów w klasie (zadań). Ten sposób na uzyskanie informacji dodatkowo ułatwia szczególne nabywanie wiedzy. Jednym z najistotniejszych zadań współczesnej szkoły jest zawsze wsparcie udzielone uczniom w zrozumieniu świata. Gdyż język jest środkiem przekazu informacji, badanie materiałów dydaktycznych należy rozpocząć od rozważań na temat wiedzy i jej poszczególnych kategorii. W tym kontekście nieocenione wydaje się podzielenie praktycznie każdej wiedzy bezpośrednio na informacje deklaratywne i proceduralne, tak jak czynią to podręczniki. Pierwszą kategorią będzie wiedza oparta na dowodach, a drugą grupa to informacja oparta na procedurach. Dobre pomoce dla uczniów powinny interesować się właśnie tym rodzajem wiedzy.

Wartość właściwej terminologii tekstowej w przekazywaniu informacji

Istnieją cztery formy komunikacji werbalnej, za pomocą których przekazywana jest wiedza. Stąd w podręcznikach mogą znajdować się teksty ilustrujące, wyjaśniające, oceniające, normatywne. Poszczególne teksty w rezultacie określają poszczególne właściwości dotyczące:

  • obiektów,
  • zjawisk,
  • procesów.

Mówiąc prościej, poruszają one kwestię: Jak to może wyglądać? Teksty odpowiadają na pytanie: dlaczego tak będzie? Teksty oceniające zawierają różnego rodzaju oceny opisywanych informacji, takie jak: dobry, wspaniały, przydatny, i tak dalej. Wiadomości tekstowe normatywne zapoznają odbiorcę z określonymi normami dotyczącymi działania, obowiązującymi zasadami dotyczącymi zachowania, a także zachowaniami pożądanymi. Wszystkie tego rodzaju teksty składają się na podręczniki nowego czasu.

Dlaczego warto korzystać z podręcznika?

Użyteczność, a także podstawowa zasada korzystania z podręcznika stały się ważne w edukacji. Odniesienia wprowadzające poszczególne właściwości dotyczące obiektów, zjawisk, a także procesów muszą być wykorzystywane w edukacji. Niemniej jednak można mówić o funkcji informacyjnej tekstu w podręczniku.